Onze algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: MediaSoep: de vennootschap onder firma V.O.F. MediaSoep, ongeacht of wordt gehandeld onder de naam V.O.F. MediaSoep of een andere handelsnaam. Opdrachtgever: één of meer derden met wie MediaSoep één of meer (deel)overeenkomsten sluit / heeft gesloten en ten behoeve van wie MediaSoep Dienst(en) verricht. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle rechtshandelingen van MediaSoep of welke handeling van MediaSoep dan ook welke een verbintenis met (een) derde(n) tot het gevolg heeft. Dienst: elk uit één of meer onderdelen bestaand werk – ongeacht van welke (on)stoffelijke aard dan ook – dat MediaSoep in opdracht en ten behoeve van (een) Opdrachtgever(s) verricht en/of elke levering van één of meer zaken. Offerte: de aanbieding van MediaSoep aan de Opdrachtgever in welke aanbieding in ieder geval (summierlijk) de te verrichten Dienst en de prijs is vastgelegd. Overeenkomst: de tussen MediaSoep en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst ingevolge welke MediaSoep de Dienst verricht. Gb: gigabyte.

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van MediaSoep en/of welke handeling van MediaSoep dan ook welke een verbintenis met (een) derde(n) tot het gevolg heeft.

2.2 Algemene voorwaarden van een Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 MediaSoep accepteert geen algemene (schriftelijke) verwijzing naar algemene voorwaarden van een Opdrachtgever.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Offertes worden schriftelijk (en/of per e-mail/online omgeving) uitgebracht en zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door MediaSoep van de door de Opdrachtgever aan MediaSoep per post, fax of e-mail gezonden en door Opdrachtgever ondertekende Offerte.

3.3 Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en MediaSoep komt in ieder geval, bij gebreke van een getekende offerte, tot stand op het moment dat MediaSoep met de werkzaamheden met betrekking tot de Dienst, ten behoeve van de Opdrachtgever, een aanvang neemt.

3.4 Indien MediaSoep met het verrichten van de Dienst een aanvang neemt, zonder dat- om welke reden dan ook – door de Opdrachtgever een schriftelijke Offerte ondertekend is geretourneerd, wordt de Opdrachtgever geacht ingestemd te hebben met de Offerte.

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 MediaSoep verricht de werkzaamheden ten behoeve van de Dienst op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de gebruikelijke normen die op het vakgebied van MediaSoep gelden. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat ontevredenheid met esthetische onderdelen van de Dienst, nimmer tot toerekenbaar tekortschieten aan de zijde van MediaSoep leidt. Indien en voor zover Opdrachtgever wijzigingen in de Dienst voorstaat, nadat partijen over de (wijze van) uitvoering van de Overeenkomst overeenstemming hebben bereikt, gelden dergelijke wijzigingen als meerwerk. MediaSoep is gerechtigd in dat geval de gangbare prijs te rekenen voor dat meerwerk, een en ander naast de reeds overeengekomen prijs voor de Dienst.

Ingeval wijzigingen minder werk tot gevolg hebben, blijft de overeengekomen prijs van toepassing. MediaSoep is ter uitvoering van de Dienst (mede) afhankelijk van de gegevens- en informatieverstrekking door de Opdrachtgever. MediaSoep kan de Dienst niet verrichten indien deze gegevens- en informatieverstrekking niet tijdig en/of volledig plaatsvindt. MediaSoep schiet jegens de Opdrachtgever nimmer toerekenbaar tekort indien te late en/of onjuist aanlevering van gegevens en/of informatie door de Opdrachtgever, tot (een) gebrek(en) in de verrichting van de Dienst leid(t)(en). Indien de Opdrachtgever na uitdrukkelijke ingebrekestelling door MediaSoep van de Opdrachtgever – waarbij een redelijke termijn tot aanlevering en/of informering wordt gegund – in gebreke blijft met zijn aanlevering- en informatieverplichting, is MediaSoep gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en is de Opdrachtgever verplicht de dientengevolge door MediaSoep geleden schade te voldoen. MediaSoep is gerechtigd ten behoeve van de verrichting van de Dienst (een) derde(n) in te schakelen, zonder dat daartoe de toestemming van de Opdrachtgever is vereist. Indien MediaSoep ter verrichting van de Dienst zaken aan Opdrachtgever of aan derden per post, koerier of anderszins dient toe te laten komen, geschiedt deze toezending voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Opdrachtgever wordt geadviseerd desgewenst in dat kader passende verzekeringen van de te verzenden zaken te sluiten. Indien door een omstandigheid die MediaSoep feitelijk niet toe te rekenen is, de uitvoering van de Dienst dient te worden aangepast, dan vindt zulks in overleg tussen de Opdrachtgever en MediaSoep plaats. Opdrachtgever is niet gerechtigd onder deze omstandigheden de overeenkomst te beëindigen. Partijen zullen in alle gevallen volstrekte geheimhouding betrachten ten aanzien van al hetgeen hun ingevolge de uitvoering van de Dienst bekend is geworden. Alle bescheiden, monsters, modellen, stukken, films, content dan wel welke gegevensdragers – schriftelijk, digitaal en/of elektronisch – dan ook, blijven eigendom van de partij die ze ten behoeve van de uitvoering van de Dienst aanlevert.

 1. Toepassingen / gebruik door Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het overeengekomen exclusieve recht tot gebruik van de door MediaSoep te leveren Dienst en is niet gerechtigd dit gebruiksrecht aan één of meer derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van MediaSoep.

5.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan: – de Dienst te gebruiken en/of toe te passen in strijd met de wet; – door middel van gebruik en/of toepassing van de Dienst en/of via de Dienst – op welke wijze dan ook – onwettige of moreel verwerpelijke activiteiten en/ of standpunten te ontplooien, uit te lokken, te propageren, te onderwijzen, uit te dragen en/of op welke wijze dan ook in de openbaarheid te brengen, met welk doel dan ook; – door middel van gebruik en/of toepassing van de Dienst en /of via de Dienst expliciet seksueel getint materiaal, van welke aard dan ook, op welke wijze dan ook in het bezit te hebben en/of te openbaren; – gebruik te maken van de Dienst, op welke wijze en/of met welk gebruik van ander materiaal dan ook, zodanig dat aan één of meer goederen gebruikt door MediaSoep schade wordt toegebracht, ongeacht of deze goederen in het bezit zijn van en/of aangewend worden door MediaSoep dan wel van derden;

 1. Boete

6.1 Indien een Opdrachtgever – in welke mate dan ook – één of meer van de bepalingen in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden overtreedt, verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van MediaSoep een, zonder dat een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst vereist is, boete van € 250,= per overtreding per dag, ongeacht of de overtreding direct dan wel indirect kan worden toegerekend aan de Opdrachtgever. De boete heeft geen schadefixerend karakter en MediaSoep houdt, naast de verschuldigde boete, Opdrachtgever aansprakelijk voor door MediaSoep als gevolg van de overtreding(en) geleden schade, van welke aard dan ook.

6.2 Bij overtreding(en) als bedoeld in dit artikel is V.O.F. MediaSoep gerechtigd de uitvoering van de Dienst per direct te beëindigen, zonder dat MediaSoep dientengevolge op enigerlei wijze jegens Opdrachtgever en/of één of meer derden aansprakelijk is.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Behoudens een tussen MediaSoep en de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afwijkende afspraken, berusten alle intellectuele eigendomsrechten welke ingevolge de uitvoering van de Dienst ontstaan, uitsluitend bij MediaSoep dan wel bij door haar ingeschakelde derden.

7.2 De Opdrachtgever is gehouden de intellectueel eigendomsrechten van MediaSoep te respecteren en daarmee in het kader van welk gebruik van de Dienst dan ook, rekening te houden.

7.3 Opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat (een) derde(n) geen gebruik ma(a)k(t)(en) van de Dienst, indien en voor zover daardoor inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van MediaSoep. Opdrachtgever is gehouden MediaSoep schriftelijk op de hoogte te stellen van (verwacht) gebruik door die derde(n) van één of meer onderdelen van de Dienst op de wijze als in dit lid bedoeld.

 1. Facturering / betaling

8.1 MediaSoep is gerechtigd één of meer voorschotten in rekening te brengen aan de Opdrachtgever voordat met de uitvoering van de Dienst een aanvang wordt genomen en/of tijdens de uitvoering van de Dienst. Indien partijen niet tot overeenstemming geraken over de hoogte en de betalingswijze- en plicht van die voorschotnota(‘s), is MediaSoep niet verplicht aan te vangen met de uitvoering van de Dienst en/of de uitvoering van de Dienst voort te zetten. MediaSoep hanteert met betrekking tot haar nota’s een fatale betalingstermijn van 14 dagen. De Opdrachtgever geraakt in verzuim bij verstrijken van deze termijn, in welk geval de Opdrachtgever per direct de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd is. Alle kosten, van welke buitengerechtelijke en/of gerechtelijke aard dan ook – met inbegrip van bijvoorbeeld advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechtkosten, alles al dan niet in juridische procedures – die MediaSoep redelijkerwijs maakt ter incassering van nota’s dan wel in het kader van welk geschil dan ook met Opdrachtgever en verband houdende met uitvoering van de Dienst, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Een eventuele door de rechter ten laste van de Opdrachtgever vastgestelde kostenveroordeling, komt in mindering op de kosten welke MediaSoep deswege gerechtigd is bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien ingevolge de Dienst Opdrachtgever aan MediaSoep periodiek betalingen dient te verrichten (bijvoorbeeld ingevolge een abonnement) is MediaSoep gerechtigd periodiek prijsaanpassingen door te voeren indien die prijsaanpassingen: – omwille van inflatoire redenen genoodzaakt zijn, en/of; – omwille van andere zwaarwegende (kostenverhogende) omstandigheden aan de zijde van MediaSoep, genoodzaakt zijn, en/of; – niet uitstijgen boven 5% van de laatste door MediaSoep gehanteerde prijs, en; – niet binnen een periode van drie maanden twee- of meermalen plaatsvinden, tenzij de éne stijging van doen heeft met inflatie en de andere met andere zwaarwegende (kostenverhogende) omstandighe(i)d(en) in welk geval twee- of meermalen verhogen binnen drie maanden toegestaan is. Indien MediaSoep genoodzaakt is een periodieke prijsverhoging toe te passen hoger dan 5%, is de Opdrachtgever bevoegd om omwille van die prijsverhoging binnen 30 dagen na de feitelijke verhoging de Overeenkomst te beëindigen. Na verstrijking van de termijn van 30 dagen, eindigt die bevoegdheid.

8.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt als bedoeld in art. 8.1 van de Algemene Voorwaarden, dan is de Opdrachtgever aan MediaSoep verschuldigd de normale prijs die MediaSoep bij volledige en juiste nakoming van de Overeenkomst gerechtigd zou zijn in rekening te brengen, een en ander naar rato van tijd. Indien en voor zover MediaSoep ter uitvoering van de Dienst één of meer derden heeft (moeten) inschakelen en MediaSoep niet bevoegd is, bij beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever, die betreffende overeenkomst(en) direct te beëindigen, is Opdrachtgever eveneens aan MediaSoep verschuldigd de kosten die MediaSoep aan die derde(n) verschuldigd zijn tot het eerste moment waarop MediaSoep de overeenkomst(en) met die derde(n) kan beëindigen.

8.3 De Opdrachtgever is verplicht de nota(‘s) van MediaSoep te voldoen zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is een beroep te doen op verrekening, opschorting, inhouding, korting of welke ander juridisch instrument dan ook welke integrale betaling van de nota(‘s) in de weg staat.

8.4 De door MediaSoep in het kader van welke bespreking, onderhandeling en/ of Offerte dan ook genoemde prijzen, gelden exclusief BTW en – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – exclusief kosten van derden, materiaalkosten, vervoerskosten, reiskosten,verblijf- en verletkosten, en/of welke andere vergelijkbare kosten dan ook, van MediaSoep en/of hulppersonen van MediaSoep.

8.5 Indien twee of meer Opdrachtgevers één (deel)opdracht aan MediaSoep verstrekken, zijn die twee of meer Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de nota(‘s).

 1. Opschorting

9.1 MediaSoep is gerechtigd de uitvoering van de Dienst per direct op te schorten, indien de Opdrachtgever met enige betalingsverplichting in verzuim is.

 1. Einde van de overeenkomst

10.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en MediaSoep eindigt doordat beide partijen aan alle voorwaarden van de Overeenkomst hebben voldaan en/of op een wijze als in deze Algemene Voorwaarden is omschreven.

10.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst voortijdig op te zeggen, behoudens gewichtige redenen. Indien de Opdrachtgever toch overgaat tot opzegging en MediaSoep zich genoodzaakt ziet die opzegging te accepteren (bijv. in het geval van gewichtige redenen), dient de Opdrachtgever de schade – direct dan wel indirect – welke MediaSoep door deze beëindiging leidt, te vergoeden. Tevens is de Opdrachtgever bij wege van boete verschuldigd 50% van het honorarium dat MediaSoep ingevolge de Overeenkomst nog zou toekomen, te vermeerderen met BTW. Deze boete kent geen schadefixerend karakter en is zonder rechterlijke tussenkomst door Opdrachtgever verschuldigd.

10.3 Indien de Overeenkomst tussen MediaSoep en de Opdrachtgever het karakter kent van een duurovereenkomst en over de opzegging / voortzetting van de Overeenkomst geen specifieke afspraken gemaakt zijn, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst uitsluitend tegen het einde van de maand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier maanden.

10.4 De opzegtermijn als bedoeld in art. 10.3 van de Algemene Voorwaarden is langer indien en voor zover MediaSoep in het kader van de uitvoering van de Dienst één of meer derden heeft moeten inschakelen, welke overeenkomst(en) met die derde(n) niet binnen de voornoemde termijn van vier maanden kan of kunnen worden beëindigd. In dat geval geldt een opzegtermijn welke gelijk is aan de termijn die MediaSoep in acht dient te nemen in die overeenkomst(en) met die derde(n), in alle gevallen met een minimum van vier maanden.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 MediaSoep is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever en/of derden lijd(t)(en) en/of die door deze(n) wordt geleden als gevolg van de uitvoering van de Dienst, behoudens opzet en/of grove roekeloosheid van MediaSoep.

11.2 Indien sprake is van opzet en/of grove roekeloosheid van hulppersonen en/of ondergeschikten van MediaSoep, wordt de aansprakelijkheid van MediaSoep voor schade van Opdrachtgever eveneens uitgesloten.

11.3 In alle gevallen geldt dat indien en voor zover MediaSoep om welke reden dan ook toch aansprakelijk en schadeplichtig zou zijn terzake schade geleden door de Opdrachtgever en/of derden, die schadeplichtigheid nimmer hoger is dan 50% van de totaalsom excl. BTW van de door MediaSoep ingevolge de Dienst aan Opdrachtgever te factureren bedragen. Indien en voor zover MediaSoep met de Opdrachtgever periodieke afspraken heeft gemaakt, beperkt de voornoemde schadeplichtigheid tot een bedrag gelijk aan tweemaal de waarde van de periodieke nota die MediaSoep gerechtigd is alsdan aan Opdrachtgever te verzenden.

 1. Geschillenregeling / forumkeuze

12.1 Uitsluitend Nederlands Recht is van toepassing op al hetgeen met verrichting van de Dienst dan wel met welke verbintenis tussen MediaSoep en de Opdrachtgever van doen heeft.

12.2 Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Leeuwarden – Groningen is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

 1. Appendix 1

Hosting van websites en/of internetdiensten
1. Dit gedeelte van de Algemene Voorwaarden bevat bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn op internetdiensten zoals bijvoorbeeld (web)hosting,e-mail en/of domeinregistratie.

 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan: – gebruik te maken van de Dienst, op welke wijze en/of met welk gebruik van ander materiaal dan ook, zodanig dat aan één of meer door MediaSoep gebruikte en/of te gebruiken servers schade wordt aangebracht en/of kan worden aangebracht, ongeacht of deze servers in het bezit van MediaSoep dan wel van MediaSoep in te schakelen derden zijn; – van de Dienst gebruik te maken door (onder meer) bulk e-mail services toe te passen; – van de Dienst gebruik te maken met méér dan 3 Gb per maand, tenzij de Opdrachtgever daartoe minimaal € 5,00 per maand per Gb meerkosten aan MediaSoep voldoet welk minimale bedrag MediaSoep gerechtigd is bij Opdrachtgever in rekening te brengen indien Opdrachtgever de vorenbedoelde limiet van 3 Gb overschrijdt; – te kiezen voor CGI-scripts, die de werking van één of meer servers en/of andere apparatuur van MediaSoep dan wel van door haar ingeschakelde derden beïnvloedt en/of kan beïnvloeden. Indien MediaSoep een dergelijke beïnvloeding blijkt, is zij gerechtigd die beïnvloedende scripts buiten werking te stellen; – één of meer chatrooms dan wel vergelijkbare internettoepassingen te installeren op dan wel via gebruikmaking van de Dienst; – via de Dienst IRC, of IRC Bots toe te passen; – van de Dienst gebruik te maken door spam, flames mailbommen dan wel welke vergelijkbare internet- en/of mailtoepassing(en) te ontwerpen, activeren en/of te verspreiden dan wel op welke wijze ook in de openbaarheid te brengen en welke internet- en/of mailtoepassingen instabiliteit dan wel welke al dan niet tijdelijke schade dan ook aan één of meer door MediaSoep gebruikte servers en/of andere apparatuur kan berokkenen;
 2. De Overeenkomst voor hosting wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De Overeenkomst voor hosting wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, stilzwijgend verlengd met één jaar. De overeenkomst kan slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden tegen het einde van laatst overeengekomen termijn.
 4. Welke browsers worden ondersteund bij het ontwikkelen van website uitingen:

Chrome: tot 3 versies eerder (versie 63.~)
Safari: tot 1 versies eerder (versie 10.~)
Edge: tot 4 versies eerder (versie 12.~)
Firefox: tot 3 versies eerder (versie 56.~)
Internet Explorer: Eerdere versies dan versie 11 worden niet ondersteund.
Opera: tot 3 versies eerder (versie 49.~)

 1. De Algemene Voorwaarden van MediaSoep zijn onverkort ook op de in deze appendix bedoelde hosting van websites en/of internetdiensten van toepassing, voor zover ze niet in strijd zijn met de in deze appendix 1 vermelde bepalingen in welk geval de bepalingen in deze appendix 1 voorgaan.